arrow up   กลับสู่ด้านบนสุด 
นโยบายความเป็นส่วนตัว

โคโลญเมสเซ่ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อมูล

ของท่านผ่านเว็บไซต์งานแสดงสินค้าอาหาร รวมถึงเว็บไซต์ของโคโลญเมสเซ่ ได้แก่ www.koelnmesse.com.sg รวมถึงเว็บไซต์

การจัดงานแสดงสินค้าซึ่งได้รับการลงทะเบียน ได้แก่ http://www.koelnmesse.com.sg/upcoming-events-in-asia (the "Sites")

I ขอบเขตของนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดขึ้นเพื่อการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อเท็จจริงใด ๆ ที่สามารถระบุหรือยืนยันความเป็นตัวบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือข้อมูลอื่นๆ ที่โคโลญเมสเซ่สามารถเข้าถึงได้

 

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ หรือ Business Contact Informaiton ซึ่งไม่รวมอยู่ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Business Contact Information หมายถึง ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ (บริษัท) ที่ตั้งบริษัท อีเมล์องค์กรหรือเบอร์แฟกซ์ขององค์กร หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ให้ข้อมูล

ไม่ได้ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

 

สรรพนาม “ข้าพเจ้า” หรือ “ของข้าพเจ้า” ในข้อมูลส่วนบุคคล หมายรวมถึง พนักงาน ตัวแทน เอเจนต์ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ของท่าน รวมถึงบริษัทย่อยหรือผู้รับเหมาหรือบุคคลที่สาม ตามรายละเอียดที่ท่านได้ระบุต่อโคโลญเมสเซ่

 

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ?

 

โคโลญเมสเซ่ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ

 • ชื่อ
 • ที่อยู่
 • ที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์
 • อีเมล
เราเก็บข้อมูลที่ไหนและเมื่อไหร่?

 

1. เมื่อท่านทำการยื่นแบบฟอร์มเข้าสู่ระบบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าจัดโดยโคโลญเมสเซ่ อาทิ จองพื้นที่คูหาจัดแสดง หรือจองแพ็คเกจคูหาจัดแสดง แสดงความจำนง และ/ หรือสมัครเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน รวมถึงองค์กรสื่อมวลชนสนับสนุนการจัดงาน ต้องการแสดงความจำนงหรือสนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในฐานะวิทยากร หรือผู้ดำเนินรายการ หรือผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าชมในวันเจราจาธุรกิจหรือวันจำหน่ายปลีก หรือต้องการรับข่าวสารการจัดงาน และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายทางธุรกิจของโคโลญเมสเซ่

 

2. เมื่อท่านตอบรับต่อกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของเรา

 

3. เมื่อท่านยื่นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการใช้งานอื่นๆ

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

โคโลญเมสเซ่ อาจใช้ข้อมูลที่เราทำการจัดเก็บ ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

 

เพื่อส่งจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ท้ายจดหมายข่าวฯ ต้องมีอธิบายขั้นตอนการใช้งานอย่างชัดเจน และท่านสามารถยกเลิกรับจดหมายข่าว

หรือ unsubscribe ได้

 

 • เพื่อนำคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าและบริการ (รวมถึงการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือช่องทางอื่น)
 • เพื่อนำข้อเสนอแนะของท่านไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
 • เพื่อนำไปใช้ในการวิจัยตลาด
 • เพื่อใช้สื่อสารและส่งข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมหรืองานแสดงสินค้าที่ท่านสมัครเข้าร่วม
 • เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการชิงโชค กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและการประกวดต่างๆ
 • เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลตำแหน่งหรือการจัดหางานตามที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้
 • โคโลญเมสเซ่ อาจติดต่อท่านเพื่อสอบถามความคิดเห็นหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงาน ผ่านช่องทางข้อมูลที่ท่านให้ไว้ อาทิ อีเมล โทรศัพท์ หรือที่อยู่เพื่อจัดส่งไปรษณีย์ต่างๆ ข้างต้น

 

ในบางกรณี เราอาจใช้บุคคลที่สาม ติดต่อให้ประสานงานส่งข้อมูลให้กับท่านตามวัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้น หรือตามการนำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในทางกฎหมายหรือในทางธุรกิจ

เราเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามหรือไม่

 ใช่ เราเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สาม ในกรณีที่บุคคลที่สามนั้นใช้ข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดสาม (III) โดยท่านอนุญาตและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

 

เราจะเผยแพร่หรือมอบข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลในเบื้องต้น หรือตามการนำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในทางกฎหมายหรือในทางธุรกิจ

เราใช้คุ้กกี้ในการจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์อาจบันทึกข้อมูลของท่าน (Cookies) โดยข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บและบันทึกครอบคลุมจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และระยะเวลาในการอยู่ในหน้าเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง ประเทศของผู้ใช้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าเว็บไซต์ เป็นต้น

 

โดยท่านสามารถตั้งค่าคุ้กกี้บนบราวเซอร์ของท่านได้การตั้งค่าคุ้กกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ของเว็บไซต์อย่างครบถ้วน 

เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร?

 โคโลญเมสเซ่มีใช้รระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์ที่รัดกุมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะได้รับการเก็บรักษาด้วยเทคโนโลยี SSL หรือ Secure Socket Layer ก่อนนำไปเข้ารหัสในระบบฐานข้อมูล Payment Gateway ซึ่งผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจเท่านั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ได้รับการร้องขอเท่านั้น

 

ห้ามไม่ให้มีการซื้อขายหรือเผยแพร่ให้กับบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง  

ในกรณีที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์อื่นผ่านลิงค์ของเรา?

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เช่นเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการจัดงานโคโลญเมสเซ่ จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายส่วนบุคคลและข้อปฏิบัติของเว็บไซต์อื่น โดยท่านต้องตรวจสอบข้อมูลนโยบายส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ บางเว็บไซต์อาจมีโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของโคโลญเมสเซ่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นๆ อย่างไรก็ดี เว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้บริหารและดำเนินงานโดยโคโลญเมสเซ่หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเว็บไซต์นั้นๆ ด้วยตัวเอง

ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต้องติดต่อใคร?

ในกรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อ privacypolicycontroller@koelnmesse.com.sg  อีเมลของท่านควรระบุข้อมูลส่วนตัวรวมถึงระบุว่าข้อมูลส่วนไหนสามรถใช้หรือเผยแพร่ได้      

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Personal Data Protection Officer (PDPO) ได้อย่างไร

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีเรื่องร้องเรียนหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Mr. Ralph Hendrich, PDPO General Manager, Koelnmesse Pte. Ltd.

 

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลมีการอัพเดทหรือไม่

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการอัพเดทเป็นระยะ กรุณาเช็ควันที่อัพเดทข้อมูลด้านล่าง

By using any of Koelnmesse's Sites you are agreeing to be bound by this Policy in respect of your Personal Data collected, used and disclosed via the Sites. You acknowledge and agree (on your own behalf and duly authorised on behalf of any third party whose details you supply) that you have been informed of the purpose of the collection, use and disclosure of Personal Information, that you agree that it is reasonable. You expressly consent to the use, collection and (where required) disclosure of your Personal Data for any of the below mentioned purposes.

(อัพเดทล่าสุด ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559)

Download Error

No form/s selected, please go back to the list and check the checkboxes of the desired forms.

การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

กรุณากรอกข้อมูลในส่วนผู้ได้รับมอบอำนาจให้ครบถ้วน.

อีเมลไม่ถูกต้อง

ท่านใส่อีเมลไม่ตรงกัน กรุณาใส่ข้อมูลอีเมลทั้งสองอีเมล* และยืนยันอีเมลในช่อง.

Register to download